Dnes je: 28.03.2020

História Dedinskej folklórnej skupiny Tarka

Dedinská folklórna skupina Tarka z Tarnova bola založená skupinou nadšencov z obce Tarnov v okrese Bardejov v roku 1994 v tom istom roku sa predstavili aj prvým tancom Krúcena publiku samozrejme v obci Tarnov. V roku 1995 sa Tarka prestavila na folklórnom festivale vo Francúzsku v mestečku Aubigne Sur Leyon, kde mala obrovský úspech aj medzi súbormi z viacerých krajín sveta ako: Bolívia, Nemecko, Lotyšsko, Francúzsko. Na tomto festivale sa Tarka predstavila už s novým blokom s názvom „Dzvihane za parobka“, kde boli tance Krúcená, Bašistovská, Marhaňská, Dievčenské kolesá a Chrovody, Šarišská polka. V ďalších rokoch Tarka absolvovala množstvo vystúpení doma ale aj v blízkom Poľsku boli to mesta a dedinky ako Krosno, Gorlice, Jaslo, Krynica, Sanok, Tarnowiec, Zamošč, Varšava, Ujcie Gorlickie, a mnohé ďalšie. Veľmi dobrá a dlhoročná je spolupráca s mestom Gorlice a s družobným súborom Podgorzane, ktorého choreograf a umelecký vedúci pán Henryk Kus je veľkým obdivovateľom slovenského folklóru. Vytvorili sa ďalšie tématické bloky, „Fašengy, fašengy, vešele, fašengy“, „Večar na valale“, s ktorými Tarka reprezentovala na folklórnej súťaži v Folklórny Turiec v Martine odkiaľ si zakaždým doviezla aj rôzne ocenenia. Vytvoril sa ďalší tanečný blok s názvom „Od Janíčka po Janča, od Aničky po Anču.“ Tarka sa zúčastnila aj na mnohých festivaloch doma, ako sú Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, Šarišské slávnosti v Raslaviciach Slávnosti Šarišského a Rusínskeho folklóru v Bardejovských Kúpeľoch a na ďalších vystúpeniach. V roku 2004 sa Tarka zúčastnila na medzinárodnom festivale v Portugalskom meste Lorvao. Tento festival zastrešuje medzinárodná organizácia folklóristov CIOFF. Tento deväť dňový festival riadne preveril tanečníkov a hudobníkov, nakoľko každý deň absolvovali tri náročné vystúpenia. Veľmi dobre reprezentovala medzi veľkou konkurenciou súborov z Mexika, Kostariky, Belgicka a Portugalska. V roku 2005 sa Tarka zúčastnila na medzinárodnom festivale vo francúzskom meste Callais, kde reprezentovala Slovensko medzi súbormi z USA, Thajska, Holandska, Nemecka, Česka, Poľska, Ruska, Škótska, Filipín, Francúzska. V roku 2007 Tarka reprezentovala slovenský folklór v meste Callais počas prezentácie slovenských firiem a mesta Bardejov na medzinárodnej výstave. V mesiaci august 2007 účinkovala na medzinárodnom festivale v Mikluševci v Chorvátsku. Tarka pravidelne účinkuje v Bardejovských Kúpeľoch, kde pacientov a hostí kúpeľov poteší a spríjemní im pobyt. Počas svojho účinkovania Tarka absolvovala viac ako 150 vystúpení doma a v zahraničí. Dedinská folklórna skupina Tarka úzko spolupracuje s rómskou ľudovou hudbou Tarka zo Zborova, ktorá je taktiež veľmi úspešný reprezentant hudobného folklóru z regiónu Horného Šariša. Táto ľudová hudba absolvovala množstvo vystúpení spolu s DFSk Tarka, ale aj samostatne na rôznych súťažiach a vystúpeniach aj v blízkom Poľsku.

História Občianskeho združenia TARKA

Občianske združenie TARKA bolo založené v roku 2001. Založili ho vtedajší členovia Dedinskej folklórnej skupiny Tarka z Tarnova, aby bolo nápomocné tejto folklórnej skupine. Počas svojej činnosti zabezpečuje pre Dedinskú folklórnu skupina Tarka z Tarnova technické zabezpečenie, krojové oblečenie, výskum, zbierkovú činnosť a uchovávanie kultúrneho bohatstva v regióne Horného Šariša. Umelecké napredovanie DFSk Tarka, zájazdy, vystúpenia, nábor nových členov. Všetky ďalšie činnosti, ktoré potrebuje folklórna skupina pre svoju činnosť a účinkovanie. OZ TARKA v neposlednej rade pomáha pri činnosti aj Detskej folklórnej skupine Malá Tarka z Tarnova. Podporuje činnosť Rómskej cimbalovej muziky Tarka. Organizuje školenia pre mladých rómskych hudobníkov v regióne, čím pomáha rozvoju týchto hudieb hlavne na kvalitatívnej úrovni. Pomocou týchto školení vznikla nová cimbalová hudba, ktorej členovia sú výhradne účastníci školení mladých rómskych hudobníkov. Táto hudba je kvalitatívne na veľmi dobrej úrovni, nakoľko už dnes traja členovia tejto hudby sú žiakmi Rómskeho konzervatória.

History of the village folk group Tarka

Village folk group Tarka from Tarnov was established by a group of enthusiasts from the village in the district of Bardejov Tarnov in 1994 in the same year introduced the first dance "Krúcena" audience, of course, in the village Tarnov. In 1995, Tarka presented the folk festival in France in the town of Sur Leyon Aubigné, which was a huge success among the files of the world as more countries: Bolivia, Germany, Latvia, France. At this festival Tarka presented with the new block called "Dzvihane za parobka", where they were dancing "Krúcená, Bašistovská, Marhaňská", wheels and Girls Chrovody, Saris polka. In subsequent years, Tarka attended many performances at home but also in Poland, close to the town and villages as Krosno, Gorlice, nurseries, Krynica, Sanok, Tarnowiec, Zamosc, Warsaw, Ujcie Gorlice, and many others. Very good and long-term co-operation with the city of Gorlice and twinning set Podgorzane whose artistic director and choreographer, Mr. Henryk Kus is a great admirer of Slovak folklore. Created additional thematic blocks, "Fašengy, fašengy, vešele fašengy", "Večar na valale" which represent the Tarka folk Folk competition in Turiec, Martin always imported from the various awards. An additional block with a dance called "Jenny From the Janča from Anička for the chance." Tarka also participated in many festivals at home as Podpolianske Folk Festival in Detva, Saris Festival Celebrations in Raslavice Saris and Ruthenian folklore in Bardejov Spa and other performances. For 2004, the Tarka participated in international festival in Portugal Lorvao city. The festival covers international organization CIOFF folklorists. The nine-day festival duly verified dancers and musicians, as each day passed three difficult performances. Very well represented among the major competitors files from Mexico, Costa Rica, Belgium and Portugal. In 2005, the Tarka participated in international festival in the French town of Callao, where the files represented Slovakia in the USA, Thailand, Netherlands, Germany, Czech Republic, Poland, Russia, Scotland, Philippines, France. In 2007, Tarka represent Slovak folklore in the city of Callao during the presentation of Slovak town of Bardejov and companies in the international exhibition. In the month of August 2007 appeared on the international festival Mikluševci in Croatia. Tarka has regularly performed in Bardejov Spa, where patients and spa guests enjoy their stay and enjoyable. During his appearance Tarka received more than 150 performances at home and abroad. Village folk Tarka Group works closely with the Romany folk music from Zborov Tarka, who is also a very good representative of the musical folklore of Upper Saris region. That's music has received many performances together with DFSk Tarka, but also separately for different competitions and performances in nearby Poland.

 
@Občianske združenie Tarka